ประวัติความเป็นมา
สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งโดยการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 163 คน

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และต่อสังคมโดยส่วนรวม
2. เป็นศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของสมาคม และระหว่างสมาคมหรือชมรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัยและการสัมมนาเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการเครื่องสำอาง